OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY „BIOBEST POLSKA” Sp. z o.o. (dalej jako „OWS”)

Poniższe OWS znajdują zastosowanie do umów sprzedaży i dostawy zawieranych przez:

 • „BIOBEST POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Plewiskach przy ul. Kminkowej 31, 62-064 Plewiska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038978, NIP: 7772548262, REGON: 63985504300000, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, e-mail: kontakt@biobestpolska.com.pl, dalej jako „Sprzedawca”, oraz
 • osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osoby fizyczne, z wyłączeniem konsumentów (art. 221 Ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm., dalej jako „k.c.”) i osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego (art. 3855 k.c.), dalej jako „Kupujący”.
 • 1 [Zawarcie umowy]
 1. Odpowiednio umowa sprzedaży lub dostawy zostaje zawarta z chwilą:
 1. potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę,
 2. przyjęcia oferty skierowanej przez Sprzedawcę do Kupującego,
 3. wydania rzeczy, w tym organizmów żywych, Kupującemu,

w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży lub dostawy może nastąpić w dowolnej formie, tym niemniej dla jej zmiany jak również dla oświadczeń woli zmierzających do jej rozwiązania, wymagane jest zachowanie formy dokumentowej.
 2. Jeżeli nic innego nie wynika z zawartej umowy, Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia ceny w terminie oznaczonym w fakturze oraz na wskazany w niej rachunek bankowy.
 • 2 [Dostarczenie przedmiotu umowy]

Sprzedawca po zawarciu umowy sprzedaży zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 lub 2 wskaże Kupującemu przewidywany termin dostawy. Sprzedawca nie ponosi względem Kupującego jakiejkolwiek odpowiedzialności w razie przekroczenia lub zmiany terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, z uwagi na specyfikę towaru znajdującego się w jego ofercie handlowej.

 • 3 [Rękojmia]
 • Strony w całości wyłączają rękojmie za wady rzeczy (organizmów żywych) sprzedanych, w zakresie w jakim umowa sprzedaży lub dostawy obejmuje swoim zakresem organizmy żywe znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedawcy. Przedmiotowe wyłączenie wiąże się ze specyfiką zawieranych umów sprzedaży, a to z faktem, że decydujący wpływ na stan organizmów żywych ma zachowanie właściwych warunków ich przechowywania/hodowli. Do sprzedaży rzeczy innych niż organizmy żywe zastosowanie ma ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej określone w ust. 3.
 • Przez odbiór nabytego na podstawie umowy towaru, Kupujący potwierdza, iż odpowiada on ustaleniom stron pod względem ilościowym i jakościowym. Wszelkie zastrzeżenia, co do ilości lub jakości wydanego towaru mogą być zgłoszone wyłącznie przy jego odbiorze oraz powinny zostać udokumentowane zdjęciowo oraz notatką opisującą przyczynę niezgodności. 
 • Wszelkie wady rzeczy sprzedanych innych niż organizmy żywe powinny być zgłoszone zgodnie z procedurą opisaną w ust. 2 i zgłoszone Sprzedającemu pisemnie lub dokumentowo, na adres e-mail wskazany w komparycji OWS, w terminie 3 dni od dnia dostawy. W razie niedochowania przez Kupującego procedury opisanej w niniejszym ustępie rękojmia za wady rzeczy sprzedanej zostaje wyłączona.
 • W razie odmowy przyjęcia towaru przez Kupującego zobowiązany jest on pokryć koszty jego transportu oraz naprawić szkodę, jeżeli doszło do uszkodzenia sprzedanych rzeczy bądź śmierci sprzedanych organizmów żywych.
 • Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane rzeczy, w tym organizmy żywe oraz nie odpowiada za efekty ich stosowania..
 • 4 [Postanowienia końcowe]
 1. Ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy, w tym ograniczenie i wyłączenie rękojmi, określone w OWS nie dotyczą szkód spowodowanych z winy umyślnej Sprzedawcy (art. 473 § 2 k.c.).
 2. Niniejsze OWS oraz wszelkie umowy sprzedaży i dostawy zawierane między Sprzedawcą a Kupującym podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich.
 3. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów miedzy Sprzedawcą a Kupującym jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy (Plewiska).
 4. Zmiana niniejszego OWS nastąpi przez aktualizację jego treści na rewersie faktur sprzedażowych  oraz na stronie internetowej Sprzedawcy. Zmiana OWS jest skuteczna od:
  1. dnia jego akceptacji Kupującego w formie mailowej lub pisemnej,
  2. przyjęcia i zaksięgowania faktury obejmującej na swym rewersie nową treść OWS,

w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.