Zawiadomienie o zmianie nazwy spółki

Uprzejmie informujemy że z dniem 26 stycznia 2023 roku ulega zmianie nazwa naszej

Spółki z dotychczasowej :

Biopartner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP 777 25 48 262

na:

Biobest Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy tylko nazwy firmy – wszystkie pozostałe dane w tym NIP KRS, numery kont bankowych, numery telefonów, adres siedziby pozostają bez zmian.

Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany we wszystkich nowych dokumentach wystawianych dla naszej spółki począwszy od dnia 26 stycznia 2023 roku.

Pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zmiana nazwy spółki nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który był i nadal pozostaje stroną zawartych już umów czy zaciągniętych dotychczas zobowiązań. Zmiana nazwy spółki nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie  zaciągniętych przez spółkę zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez naszą spółkę umów oraz nie wymaga ich aneksowania.

Poniżej aktualne dane spółki :

Biobest Polska Sp. z o.o.

62-064 Plewiska ul. Kminkowa 31

NIP 777 25 48 262 Regon : 639855043 KRS : 0000038978

Tomasz Domagała – członek Zarządu                             Janusz Piątkowski – członek Zarządu